ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ HỒ SƠ VAY VÀ HỢP ĐỒNG VAY iShinhan

Thao tác tải và cài đặt, hoặc thao tác chọn sử dụng đường dẫn trên trình duyệt web Ứng dụnguản lý hồ sơ vay và hợp đồng vay iShinhan (“iShinhan”) vào hoặc trên thiết bị điện tử của Khách Hàng, cùng với nội dung các điều khoản và điều kiện của Bản Điều Khoản & Điều Kiện Sửử dụng Ứng dụng quản lý hồ sơ vay và hợp đồng vay iShinhan dưới đây (“Bản Điều Khoản & Điều Kiện”) tạo thành một Bản Hợp đồng sử dụng iShinhan bằng điện tử hoàn chỉnh (“Hợp đồng”) giữa Công ty tài chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“SVFC”) và Khách Hàng.

SVFC và Khách Hàng cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện về cung cấp và sử dụng iShinhan của SVFC trong Bản Điều Khoản & Điều Kiện này.

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong Bản Điều Khoản & Điều Kiện này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. SVFC: là Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Shinhan Việt Nam
 2. Khách Hàng/KH: là cá nhân có thông tin kê khai vào iShinhan tại thời điểm Ứng dụng được tải và cài đặt vào Phương Tiện Điện Tử hoặc sử dụng đường dẫn trên Phương Tiện Điện Tử của cá nhân đó.
 3. Phương Tiện Điện Tử: là các phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử hoặc công nghệ tương tự. Phương tiện điện tử có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động…
 4. iShinhan/Ứng dụng quản lý hồ sơ vay và hợp đồng vay iShinhan: là ứng dụng được SVFC xây dựng và phát triển để thực hiện hoạt động cho vay và hoạt động hỗ trợ KH quản lý khoản vay, thanh toán khoản vay, và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ tiện ích khác thông qua các Phương Tiện Điện Tử.
 5. Tên Đăng Nhập: là nhận dạng duy nhất, dưới bất kỳ tên nào mà KH chọn và đăng ký với SVFC để đăng nhập vào iShinhan khi KH sử dụng dịch vụ của SVFC.
 6. Mật Khẩu: bao gồm tất cả các cụm từ, mật mã, chữ số, ký hiệu hoặc các hình thức nhận dạng khác được bảo mật và được cung cấp cho KH/hoặc được KH đăng ký với SVFC mà cụm từ, mật mã, chữ số hoặc các hình thức nhận dạng khác đó được sử dụng để kết nối với Hệ Thống của SVFC khi KH sử dụng iShinhan của SVFC.
 7. Mã Bảo Mật/OTP: là Mật Khẩu truy cập sử dụng một lần cho mỗi Giao Dịch trên Phương Tiện Điện Tử, phát sinh và chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định. Tùy từng Giao Dịch, trước mỗi lần KH thực hiện Giao Dịch, SVFC sẽ cung cấp cho KH mã OTP bằng các phương thức phù hợp với từng Dịch vụ cho vay Tự động và theo quy định của SVFC trong từng thời kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn các phương thức như gửi qua địa chỉ thư điện tử, tài khoản mạng xã hội hoặc tin nhắn SMS tới số điện thoại di động mà Khách Hàng đã đăng ký với SVFC.
 8. Mã Đăng Nhập Nhanh: là mã được sử dụng để KH có thể đăng nhập nhanh không cần sử dụng Tên Đăng Nhập và Mật Khẩu, bao gồm chuỗi chữ số do KH thiết lập trên iShinhan. Cũng là Mật Khẩu xác thực cho mỗi Giao Dịch trên iShinhan tùy từng Giao Dịch và theo quy định của SVFC trong từng thời kỳ.
 9. Yếu Tố Bảo Mật: là Tên Đăng Nhập, Mật Khẩu, Mã Bảo Mật/OTP, Mã Đăng Nhập nhanh, câu hỏi bảo mật, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của KH hay bất kỳ yếu tố nào khác mà KH đăng ký với SVFC hoặc được SVFC cung cấp khi KH sử dụng iShinhan.
 10. Chứng Từ Điện Tử: là các dữ liệu điện tử được tạo lập trên Hệ thốngcủa SVFC nhằm phục vụ cho việc thực hiện Giao Dịch của Khách Hàng tại SVFC. Chứng từ điện tử bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng, thỏa thuận, các điều khoản và điều kiện, đề nghị, thông báo, xác nhận, chỉ dẫn, thông tin, lệnh thanh toán, Chỉ Thị Trực Tuyến và các thông điệp dữ liệu khác liên quan tới việc giao kết hay thực hiện các Giao Dịch giữa SVFC và KH.
 11. “Ứng dụng ký tên trên thiết bị điện tử”: là chữ ký được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng thiết bị điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một cách hợp lý với Chứng Từ Điện Tử, có khả năng xác nhận người ký Chứng Từ Điện Tử và xác nhận sự chấp thuận của người đó đối với Chứng Từ Điện Tử được ký.
 12. Chỉ Thị Trực Tuyến: là bất kỳ lệnh hoặc yêu cầu hoặc chỉ dẫn thực hiện Giao Dịch của KH đưa ra cho SVFC thông qua việc sử dụng iShinhan.
 13. Phương Thức Xác Thực: là cách thức Hệ Thống SVFC xác thực KH trước khi thực hiện các bước tiếp theo trong bất cứ Giao Dịch nào của KH với SVFC qua iShinhan.
 14. Giao Dịch: là các chỉ thị trực tuyến được thực hiện bằng phương tiện điện tử giữa KH giao kết với SVFC thông qua iShinhan về các đề nghị vay, thông báo, xác nhận, chỉ dẫn, yêu cầu, lệnh thanh toán và các thông điệp dữ liệu khác mà KH thực hiện tương ứng với dịch vụ SVFC cung cấp theo từng thời kỳ thông qua iShinhan.
 15. “Hệ thống của SVFC/ Hệ thống quản lý hồ sơ cho vay và hợp đồng cho vay của SVFC”: là hệ thống được tạo lập để thực hiện các phương thức xác nhận, thông báo, lưu trữ, chỉ dẫn, yêu cầu, lệnh thanh toán, các đề nghị vay,...nhằm hỗ trợ KH quản lý, thanh toán khoản vay, và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ tiện ích khác, thực hiện các giao dịch trên ứng dụng giữa SVFC với KH.
 16. Dịch vụ cho vay Tự Động/ Dịch vụ iShinhan: là sự cung ứng để đáp ứng nhu cầu vay của KH, giải quyết các mối quan hệ giữa KH hoặc tài sản mà KH sở hữu với người cung cấp mà không có sự chuyển giao quyền sở hữu, nhằm thỏa mãn nhu cầu và mang lại lợi nhuận từ hai bên.

ĐIỀU 2. BẢO MẬT

 1. Khi sử dụng dịch vụ Cho vay Tự Động của SVFC, KH phải sử dụng một hoặc một số các Yếu Tố Bảo Mật tương ứng với Phương Thức Xác Thực mà SVFC yêu cầu để thực hiện giao dịch mà KH đã đăng ký với SVFC. KH đồng ý thực hiện theo chỉ dẫn của SVFC khi tạo lập các Yếu Tố Bảo Mật này.
 2. KH có trách nhiệm bảo mật các Yếu Tố Bảo Mật của mình và phải thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn chặn việc sử dụng trái phép các Yếu Tố Bảo Mật này.
 3. KH phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại xảy ra do các Yếu Tố Bảo Mật của KH bị tiết lộ, bị đánh cắp, bị lợi dụng vì bất kỳ lý do gì.
 4. KH đồng ý rằng KH chịu trách nhiệm bảo quản các Phương Tiện Điện Tử được dùng để kết nối với Hệ Thống của SVFC để sử dụng iShinhan. Khi KH đã đăng nhập để sử dụng iShinhan, KH không nên rời thiết bị mà KH dùng để kết nối tới Hệ Thống của SVFC vào bất kỳ lúc nào hoặc để bất kỳ cá nhân nào khác sử dụng thiết bị đó cho đến khi KH đã đăng xuất khỏi Hệ Thống. KH phải tự chịu trách nhiệm bảo đảm rằng KH đã đăng xuất khỏi Hệ Thống sau khi thực hiện xong Giao Dịch của SVFC.
 5. Khi phát hiện Chữ Ký của KH sử dụng trên Ứng dụng ký tên trên thiết bị Điện Tử và/hoặc Yếu Tố Bảo Mật và/hoặc Phương Tiện Điện Tử có thể không còn thuộc sự kiểm soát của mình, KH phải kịp thời sử dụng các phương tiện thích hợp để thông báo cho SVFC. Theo đó, KH phải thông báo cho SVFC ngay lập tức về bất kỳ việc kết nối trái phép nào vào Hệ Thống của SVFC bằng Phương Tiện Điện Tử của KH hoặc về bất kỳ Giao Dịch trái phép nào mà KH biết hoặc nghi ngờ hoặc nếu KH nghi ngờ ai đó biết các Yếu Tố Bảo Mật của KH. Việc thông báo của KH được thực hiện bằng cách thức liên hệ trực tiếp tại văn phòng giao dịch hoặc trụ sở chính SVFC hoặc gọi đến các số điện thoại Tổng Đài hỗ trợ trực tuyến của SVFC được SVFC công bố từng thời điểm qua trang thông tin điện tử chính thức của SVFC www.shinhanfinance.com.vn hoặc các phương tiện khác.
 6. SVFC có thể yêu cầu KH xác nhận bằng văn bản bất kỳ chi tiết nào được KH cung cấp. KH cũng có thể nhận được yêu cầu thay đổi ngay Mật Khẩu sang một Mật Khẩu khác mà KH chưa từng sử dụng trước đó. Cho đến khi SVFC xác nhận đã nhận được các văn bản thông báo nói trên từ KH, KH vẫn phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng Dịch Vụ của người không được phép.
 7. Để đảm bảo an toàn cho KH, SVFC có quyền khóa hoặc tạm khóa quyền truy cập iShinhan của KH khi các Yếu Tố Bảo Mật của KH được Hệ Thống SVFC kiểm tra và phản hồi là không chính xác sau một số lần truy cập nhất định. Tùy từng thời kỳ, SVFC được quyền quy định số lần truy cập không chính xác như quy định tại Điểm này.
 8. Các vấn đề được quy định trong Bản Điều Khoản & Điều Kiện này và các thông tin được cung cấp liên quan đến Giao Dịch được quy định trong Bản Điều Khoản & Điều Kiện này hoặc những thông tin mà một Bên cung cấp cho Bên kia liên quan đến SVFC và/hoặc KH và/hoặc Giao Dịch được quy định trong Bản Điều Khoản & Điều Kiện này phải được giữ bí mật. Tuy nhiên, KH đồng ý cho SVFC được quyền cung cấp, tiết lộ thông tin về KH hoặc Giao dịch của KH cho (i) cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc (ii) bên thứ ba là đối tác cung ứng công nghệ hay dịch vụ liên quan đến ứng dụng iShinhan nếu SVFC cho rằng những thông tin này sẽ giúp ngăn chặn hoặc bù đắp thiệt hại cho KH.
 9. KH đồng ý việc SVFC có thể sử dụng tất cả hình ảnh, thông tin, dữ liệu mà KH cung cấp cho SVFC thông qua iShinhan cho việc xác thực thông tin, xác minh và đánh giá năng lực tài chính/ khả năng chi trả, thẩm định yêu cầu vay và các yêu cầu quản lý khoản vay sau khi giải ngân, các ấn phẩm quảng cáo liên quan đến iShinhan hay gửi thông tin về các Dịch Vụ iShinhan cho KH đếnthư điện tử, số điện thoại di động, tài khoản mạng xã hội, địa chỉ mà KH đăng ký với SVFC.
 10. Không phụ thuộc vào các quy định khác của Bản Điều Khoản & Điều Kiện này, KH đồng ý rằng, SVFC được quyền thu thập và sử dụng tất cả các thông tin về KH, bao gồm cả các thông tin từ các văn bản, các tài liệu do SVFC cung cấp; các hợp đồng, các văn bản ký giữa KH và SVFC để:
 11. Cung cấp cho các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ đánh giá tín nhiệm, thông tin tín dụng, kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 12. Cung cấp cho các cán bộ, nhân viên, người lao động của SVFC và các đơn vị tư vấn mà cần biết các thông tin này của KH để hoàn tất các Giao Dịch, Dịch Vụ cho KH theo quy định của Bản Điều Khoản & Điều Kiện này.
 13. Cung cấp cho các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ nhằm mục đích thẩm định, tiếp thị, tiếp thị bảo hiểm, in ấn, giao nhận và vận chuyển các tài liệu, hồ sơ khoản vay/hợp đồng vay đến KH;
 14. KH đồng ý rằng, trường hợp KH sử dụng bất kỳ ứng dụng phần mềm nào của bất kỳ bên thứ ba nào để đăng nhập, tiếp cận hoặc tham gia iShinhan của SVFC, thông tin về KH, về tài khoản đăng nhập và Giao Dịch của KH có thể được biết, lưu giữ và sử dụng bởi Bên thứ ba đó. Trường hợp này KH hiểu rằng SVFC không phải chịu trách nhiệm về việc lưu giữ, sử dụng thông tin của Bên thứ ba nêu trên đồng thời KH cam kết chịu toàn bộ rủi ro phát sinh từ việc Bên thứ ba biết và sử dụng các thông tin của KH.

ĐIỀU 3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN GIAO DỊCH

 1. Khi tham gia Dịch Vụ, KH cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình về giao dịch điện tử do SVFC quy định. Khi quy trình thực hiện Giao Dịch thông qua iShinhan đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu của SVFC, đồng nghĩa với việc SVFC được quyền cung cấp thông tin tương ứng với Giao Dịch đó.
 2. KH đồng ý rằng các Giao Dịch sẽ được KH xác lập trên cơ sở sử dụng Ứng dụng ký trên thiết bị điện tử của KH. Các bên đồng ý rằng chữ ký của KH trên cơ sở sử dụng ứng dụng ký trên thiết bị điện tử là chữ ký được sử dụng trong giao dịch điện tử, thông tin đi kèm dữ liệu (văn bản, hình ảnh,..) mà KH sử dụng, thuộc sự kiểm soát của KH tại thời điểm KH tạo tại Hệ thống của SVFC và được xác thực thông qua Hệ Thống của SVFC. Bất kỳ một hành động nào của KH nhằm xác lập, thực hiện các Giao Dịch (như đăng nhập bằng Tên Đăng Nhập, Mật Khẩu hoặc Mã Đăng Nhập Nhanh; kích chọn chấp thuận/tiếp tục trên hệ thống; nhập mã OTP; ) được coi là KH đã sử dụng ứng dụng ký tên trên thiết bị điện tử để ký kết các Chứng Từ Điện Tử với SVFC.
 3. Không phụ thuộc vào các quy định khác của Bản Điều Khoản & Điều Kiện này, KH hiểu và đồng ý rằng, khi KH sử dụng iShinhan, bất kỳ Yếu Tố Bảo Mật nào của KH, sau khi được Hệ Thống của SVFC xác nhận là KHvà thể hiện sự đồng ý, chấp nhận của KH đối với Giao Dịch hợp lệ cũng được coi là Ứng dụng ký tên trên thiết bị điện tử mà KH tham gia.
 4. Ứng dụng ký tên trên thiết bị điện tử của Khách Hàng được tạo lập và được xác thực theo quy định tại Bản Điều Khoản & Điều Kiện này có giá trị pháp lý như chữ ký bằng tay của Khách Hàng trên văn bản giấy có giá trị chứng minh sự đồng ý/chấp thuận của Khách Hàng đối với Chứng Từ Điện Tử được ký KH theo đó có quyền và chịu sự ràng buộc đầy đủ bởi các nghĩa vụ với SVFC theo quy định tại các Chứng Từ Điện Tử tương ứng, quy định tại Bản Điều Khoản & Điều Kiện này, quy định của SVFC và quy định của pháp luật. KH xác nhận và đồng ý rằng phương thức giao kết Hợp đồng Cho vay bằng Phương Tiện Điện Tử, gửi, nhận Chứng Từ Điện Tử giữa KH và SVFC được thực hiện cơ bản theo trình tự sau:
  1. KH sử dụng các Phương Tiện Điện Tử để truy cập vào Hệ Thống của SVFC thông qua việc đăng nhập iShinhan; hoặc sử dụng các phương tiện, cách thức khác để truy cập vào iShinhan của SVFC để khởi tạo Giao Dịch, đăng ký sử dụng hoặc yêu cầu cung cấp Dịch Vụ (Chỉ Thị Trực Tuyến).
  2. Khi nhận được đề nghị từ KH, Hệ Thống của SVFC thực hiện Phương Thức Xác Thực tương ứng theo quy định của SVFC để xác thực KH và/hoặc chỉ dẫn hoặc yêu cầu KH thực hiện các thao tác xác nhận Giao Dịch trước khi thực hiện Giao Dịch cho KH.
 5. KH thực hiện các thao tác theo yêu cầu, chỉ dẫn của SVFC để hoàn tất Giao Dịch mà KH đã đề nghị. KH xác nhận đồng ý với các phương thức giao và nhận Chứng Từ Điện Tử như nêu tại Mục này và KH cam kết chịu ràng buộc với toàn bộ các Chứng Từ Điện Tử, các Giao Dịch được thực hiện theo các phương thức này.
 6. SVFC có quyền từ chối yêu cầu của KH hoặc chậm trả lời các yêu cầu của KH trong thời gian SVFC đang thực hiện Phương Thức Xác Thực tương ứng để xác thực KH và các đề nghị của KH.
 7. SVFC có quyền từ chối thực hiện đề nghị của KH nếu Giao Dịch theo đề nghị đó vượt quá một giá trị cụ thể hoặc giới hạn mà KH đã đăng ký và/hoặc vượt quá giới hạn SVFC cho phép theo quy định nội bộ của SVFC, hoặc nếu SVFC biết hoặc nghi ngờ là Giao Dịch đó có vi phạm về bảo mật, pháp luật phòng chống rửa tiền, hoặc bất kỳ vi phạm pháp luật nào khác.
 8. SVFC không chịu trách nhiệm nếu KH sử dụng phần cứng xác thực, thiết bị, phần mềm, tài liệu hay tuân theo các chỉ dẫn liên quan đến Dịch Vụ không do SVFC cung cấp.
 9. SVFC có quyền từ chối đề nghị của KH nếu SVFC phát hiện đề nghị đó có nội dung không hợp pháp hoặc không hợp lệ hoặc không có đủ cơ sở để thực hiện xử lý hoặc SVFC phát hiện, nghi ngờ đề nghị của KH qua hệ thống bị lỗi hoặc SVFC phát hiện, nghi ngờ việc thực hiện đề nghị đó dẫn đến một vi phạm pháp luật hoặc không hợp lệ.
 10. KH đồng ý rằng SVFC có quyền chấm dứt hoặc từ chối, tạm ngừng việc cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng, trong các trường hợp phát sinh do lỗi từ phía KH hoặc SVFC xét thấy cần thiết chấm dứt cung cấp Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau đây:
 • KH vi phạm các quy định tại Bản Điều Khoản & Điều Kiện này; các điều khoản, điều kiện, quy định của SVFC và/hoặc của pháp luật về việc sử dụng iShinhan;
 • Theo quyết định, yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền;
 • Các trường hợp liên quan đến giả mạo, rủi ro hoặc có gian lận;
 • Có căn cứ nghi ngờ về hoạt động rửa tiền của Khách Hàng;
 • Khi có các sự cố do nguyên nhân bất khả kháng, vượt quá phạm vi kiểm soát của SVFC;
 • Khi SVFC không thể tiếp tục cung cấp Dịch Vụ.

ĐIỀU 4. RỦI RO THỰC HIỆN GIAO DỊCH

 1. Giao Dịch qua iShinhan có thể có rủi ro nhất định về tính bảo mật, tính liên tục không bị gián đoạn, sự cố đường truyền, điện, mạng, thiết bị, vi rút, các lỗi kỹ thuật, các nhầm lẫn, hoặc gian lận và các rủi ro khác,... KH xác nhận đã có đánh giá, nhận biết đầy đủ về các rủi ro có thể phát sinh. KH chấp nhận sử dụng iShinhan và các Giao Dịch trên iShinhan và đồng ý miễn trừ trách nhiệm pháp lý và bồi thường thiệt hại cho SVFC về mọi rủi ro phát sinh. KH thừa nhận rằng SVFC sẽ không phải chịu trách nhiệm nếu tại một số thời điểm nhất định KH có thể sẽ không truy cập, sử dụng và thực hiện được một số hoặc tất cả các Dịch Vụ, Giao Dịch mà SVFC cung cấp do việc bảo trì hệ thống, lỗi đường truyền hoặc vì bất kỳ một lý do nào khác bao gồm và không giới hạn bởi các trường hợp: hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, chiến tranh, bạo loạn,… hoặc các hạn chế khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành tùy từng thời điểm..
 2. SVFC có thể tạm ngừng cung cấp Dịch Vụ nào KH mà không cần thông báo khi SVFC xét thấy điều đó là cần thiết hoặc nên làm để bảo vệ KH khi SVFC nghi ngờ là có một vi phạm hoặc dấu hiệu nghi ngờ vi phạm về bảo mật trong Giao Dịch hoặc khi SVFC cần tạm ngừng Dịch Vụ để bảo trì bất thường hoặc vì các lý do khẩn cấp hoặc bất ngờ khác.
 3. KH hiểu rằng sự cố có thể xảy ra với các hệ thống máy tính và với Hệ Thống của SVFC. Theo đó, KH công nhận rằng các Chỉ Thị Trực Tuyến của Khách hàng có thể không tới được SVFC thông qua mạng trực tuyến do lỗi từ bên thứ ba không tham gia hợp đồng gây ra (sự cố điện, viễn thông, …) Do đó, KH đồng ý rằng SVFC sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới những đề nghị của KH đã được gửi cho SVFC mà SVFC không nhận được vì bất kì lý do nào vượt quá sự kiểm soát của SVFC.
 4. Trường hợp KH tiết lộ hoặc để bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác không phải là chính KH biết một hoặc một số các Yếu Tố Bảo Mật thì KH phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với tất cả các khiếu nại, tổn thất và hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan tới tất cả các Giao Dịch được tiến hành thông qua việc sử dụng các Yếu Tố Bảo Mật đó.

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 1. SVFC sẽ thông báo cho KH các vấn đề liên quan tới Dịch Vụ cũng như sửa đổi, bổ sung, các điều chỉnh về chính sách của SVFC đối với Dịch Vụ này bằng một trong các phương thức liên hệ do SVFC triển khai từng thời kỳ bao gồm nhưng không giới hạn phương thức gửi văn bản thông báo tới địa chỉ của KH, gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS tới số điện thoại của KH, gửi email tới KH, thông báo trên trang thông tin điện tử chính thức của SVFC www.shinhanfinance.com.vn, thông báo qua tài khoản mạng xã hội.
 2. Các Bên thống nhất đồng ý rằng địa chỉ, số điện thoại, email, tài khoản mạng xã hội của KH như nêu tại Khoản 1 nêu trên là địa chỉ, số điện thoại, email, tài khoản mạng xã hội mà KH đã đăng ký với SVFC và được SVFC lưu trữ trên Hệ Thống. KH được coi là đã nhận được thông báo của SVFC khi SVFC đã thông báo bằng các phương thức nêu trên tới địa chỉ, số điện thoại, email của SVFC. Trường hợp KH có sự thay đổi địa chỉ, số điện thoại, email, tài khoản mạng xã hội liên hệ thì KH phải thông báo cho SVFC bằng văn bản. Trường hợp KH không thông báo thì SVFC có quyền thông báo theo địa chỉ, số điện thoại, email, tài khoản mạng xã hội cũ và KH được xem là đã nhận được thông báo khi SVFC đã gửi thông báo tới địa chỉ, số điện thoại và email này và nội dung các thông báo này có giá trị ràng buộc KH.
 3. KH đồng ý rằng, SVFC có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung của Bản Điều Khoản & Điều Kiện này trên cơ sở bảo đảm việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật. SVFC sẽ thông báo cho KH về việc sửa đổi, bổ sung Bản Điều Khoản & Điều Kiện này và các thông tin về sản phẩm, chương trình liên quan đến Dịch Vụ (nếu có) bằng nhưng không giới hạn bởi một trong các hình thức sau: bằng văn bản, qua email, SMS, tài khoản mạng xã hội hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử chính thức www.shinhanfinance.com.vn
 4. KH được coi là chấp thuận toàn bộ những nội dung sửa đổi theo thông báo của SVFC nếu KH tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau thời điểm SVFC thông báo.
 5. Khi sử dụng iShinhan, KH đồng thời hiểu và đồng ý với Chính sách Bảo mật và miễn trừ trách nhiệm và Chính sách bảo mật thông tin trực tuyến của SVFC.
 6. Bản Điều Khoản & Điều Kiện này được điều chỉnh bởi luật pháp hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào trong bản này hay bất kỳ phần nào hoặc khoản mục nào của Bản Điều Khoản & Điều Kiện này bị tuyên bố là không có hiệu lực hay không thể cưỡng chế thi hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì những điều khoản hay điều kiện đó không làm vô hiệu các điều khoản và điều kiện, các phần hoặc các khoản mục còn lại của Bản Điều Khoản & Điều Kiện này. Những nội dung nào chưa được quy định trong Bản Điều Khoản & Điều Kiện này được thực hiện theo các quy định sản phẩm, Dịch Vụ của SVFC và các quy định của pháp luật có liên quan.
 7. Trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào mà các bên không giải quyết được bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau thì tranh chấp đó sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này. Các bên thỏa thuận rằng tố tụng trọng tài sẽ được tiến hành theo thủ tục rút gọn được quy định tại Chương VI của Quy tắc tố tụng trọng tài của STAC. KH và SVFC thống nhất yêu cầu chủ tịch STAC sẽ chỉ định trọng tài viên duy nhất để giải quyết. Địa điểm giải quyết tranh chấp là thành phố Hồ Chí Minh. Ngôn ngữ giải quyết tranh chấp là tiếng Việt.
 8. Các điều khoản và điều kiện của Bản Điều Khoản & Điều Kiện này có hiệu lực và được áp dụng với KH kể từ ngày KH đăng ký sử dụng Dịch Vụ của SVFC và được SVFC chấp thuận cho đến khi SVFC và KH đã thực hiện xong toàn bộ quyền và nghĩa vụ theo Bản Điều Khoản & Điều Kiện này, quy định của SVFC và các văn bản, quy định có liên quan của pháp luật.
 9. KH xác nhận là đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng các điều khoản và điều kiện về Dịch Vụ trong Bản Điều Khoản & Điều Kiện này, các quy định khác của SVFC liên quan đến Dịch Vụ và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam có liên quan.